Klant worden

De hulp van de voedselbank is bedoeld om huishoudens een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun geldproblemen.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

  • Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.
  • Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden. We accepteren liever dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen dan dat mensen die wel in aanmerking komen zich niet durven te melden.
  • Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”.

Welke criteria?

Bij de berekening voor het toekennen van een voedselpakket gaat de voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dus, wat houdt men over nadat vaste lasten (zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen) betaald zijn. Als het besteedbaar inkomen per huishouden onder een bepaald inkomen valt, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket. Deze inkomensgrens kunt u op de volgende wijze bepalen:

De volgende criteria gelden voor 2021:

Als basis geldt voor een huishouden van 1 persoon een maximaal besteedbaar inkomen van € 230,- per maand. Voor alle andere personen binnen een huishouden gelden de volgende opslagen:

  •  Voor iedere partner/ouder/kind die tot dit huishouden behoort € 95,- per maand extra.
  • Daarbij geldt dat, als kinderen een eigen inkomen hebben maar geen kostgeld betalen, zij niet mogen worden meegeteld in de berekening.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Stuur dan toch een aanmeldformulier in!

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van Voedselbanken Nederland

https://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-voedselpakket/

 

Hoe lang?

Het is de bedoeling dat ook wordt aangegeven hoe lang men verwacht dat de hulp van de Voedselbank nodig is. Er moet immers naar worden gestreefd dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt.
De hulp van de voedselbank is gebonden aan een maximale tijd. Dat betekent dat men nooit langer dan drie jaar wekelijks een voedselpakket kan ophalen. Regelmatig wordt dus bekeken of men nog tot de groep behoort die in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Aanmelden

Via een hulpverlenende organisatie (zoals maatschappelijk werk, sociale zaken, thuiszorg, RIAGG, CWI, bewindvoerder enz.) kan een huishouden bij de voedselbank worden aangemeld.

Ook kan iemand zichzelf bij de voedselbank aanmelden, dus zonder tussenkomst van een instantie.

U kunt dit doen door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar: aanmelden@voedselbankweert.nl
Download het aanmeldformulier door op deze link te klikken:  Aanmeldformulier versie 18-03-2021 
De Engelse vertaling vind u hier.

Of hier voor een digitale versie: Aanmeldformulier versie 18-03-2021 digitaal

Tevens kunt u in spoedgevallen een zogenaamd noodpakket aanvragen, zodat u vooruitlopend op de beoordeling van uw aanvraag, toch alvast een voedselpakket ontvangt.

Let op: alle vragen over aanmeldingen kunnen uitsluitend via mail gesteld worden, bel ons alstublieft niet! Mail naar aanmelden@voedselbankweert.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Aanvragen worden pas in behandeling genomen zodra ALLE gevraagde documenten aangeleverd zijn!

Privacy

De voedselbank zorgt ervoor dat de privacy van de personen die de voedselpakketten ontvangen is gegarandeerd. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven.

Bekijk hier het privacyreglement

Regels en afspraken

Bij deelname aan de voedselbank ontvangt u bij de aanmelding onze regels en afspraken. Tevens ontvangt u voor uw eerste bezoek een welkomstbrochure waarin het reilen en zeilen van onze voedselbank nog eens wordt uitgelegd.
Bekijk hier onze welkomstbrochure.