Klant worden

De hulp van de voedselbank is bedoeld om huishoudens een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun geldproblemen.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

  • Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.
  • Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden. We accepteren liever dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen dan dat mensen die wel in aanmerking komen zich niet durven te melden.
  • Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”.

Welke criteria?

Bij de berekening voor het toekennen van een voedselpakket gaat de voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dus, wat houdt men over nadat vaste lasten (zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen) betaald zijn. Als het besteedbaar inkomen per huishouden onder een bepaald inkomen valt, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket. Deze inkomensgrens kunt u op de volgende wijze bepalen:

De volgende criteria gelden voor 2020:

Als basis geldt voor een huishouden van 1 persoon een maximaal besteedbaar inkomen van € 230,- per maand. Voor alle andere personen binnen een huishouden gelden de volgende opslagen:

  •  Voor iedere partner/ouder/kind die tot dit huishouden behoort € 95,- per maand extra.
  • Daarbij geldt dat, als kinderen een eigen inkomen hebben maar geen kostgeld betalen, zij niet mogen worden meegeteld in de berekening.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Stuur dan toch een aanmeldformulier in!

De hele berekening is redelijk ingewikkeld. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u  de Toelatingscriteria lezen. Daarin staat hoe de criteria tot stand zijn gekomen, met welke uitgangspunten en meer over de normbedragen.

Hoe lang?

Het is de bedoeling dat ook wordt aangegeven hoe lang men verwacht dat de hulp van de Voedselbank nodig is. Er moet immers naar worden gestreefd dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt.
De hulp van de voedselbank is gebonden aan een maximale tijd. Dat betekent dat men nooit langer dan drie jaar wekelijks een voedselpakket kan ophalen. Regelmatig wordt dus bekeken of men nog tot de groep behoort die in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Aanmelden

Via een hulpverlenende organisatie (zoals maatschappelijk werk, sociale zaken, thuiszorg, RIAGG, CWI, bewindvoerder enz.) kan een huishouden bij de voedselbank worden aangemeld.

Ook kan iemand zichzelf bij de voedselbank aanmelden, dus zonder tussenkomst van een instantie.

U kunt dit doen door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar: aanmelden@voedselbankweert.nl
Download het aanmeldformulier door op deze link te klikken:  Aanmeldformulier versie 20-02-2020

Tevens kunt u in spoedgevallen een zogenaamd noodpakket aanvragen, zodat u vooruitlopend op de beoordeling van uw aanvraag, toch alvast een voedselpakket ontvangt.

Let op: alle vragen over aanmeldingen kunnen uitsluitend via mail gesteld worden, bel ons alstublieft niet! Mail naar aanmelden@voedselbankweert.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Aanvragen worden pas in behandeling genomen zodra ALLE gevraagde documenten aangeleverd zijn!

Privacy

De voedselbank zorgt ervoor dat de privacy van de personen die de voedselpakketten ontvangen is gegarandeerd. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven.

Bekijk hier het privacyreglement

Ophalen van het voedsel

De pakketten dient men zelf op te halen. Indien u niet in staat bent om die dag uw pakket op te halen (bij hoge uitzondering), dient u zich af te melden via telefoonnummer: 06-339 861 93, op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur.

Indien u 2x niet verschijnt zonder u af te melden, zult u als klant van de voedselbank verwijderd worden.

De openingstijden en locatie vindt u op de pagina contact.